ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák Tuboly Beatrix e.v. (EV-766604), mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett a https://www.tubolybeatrix.com valamint http://www.tubolybeatrix.hu weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató által tett ajánlatokra (hanganyagok és egyéb kiadványok, programok), az általa teljesített megrendelésekre, szolgáltatásokra, programokra. 

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését, megrendelését – ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban „Jelentkező”, „Megrendelő”, „Látogató”, vagy „Ügyfél”) – amelyre a fogyasztó és a vállalkozás között szerződések részlete szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. A megrendelő a jelentkezés, megrendelés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Tuboly Beatrix egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 19/C. III/14.

Cégjegyzékszáma: EV-766604

Adószáma: 64740072-1-43

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@tubolybeatrix.com

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-116928/2017.

 

II. Alapvető rendelkezések:

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Infotv.) ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Ezen Általános Szerződési Feltételeket hatálya 2017. március 22-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és az programokon megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy a Szolgáltató birtokolja a fent említett jogokat. A https://www.tubolybeatrix.com valamint http://www.tubolybeatrix.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, anyagok, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. 

Rendelkezésre állás: Az oldalainkon megvásárolt szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk a vételár megfizetése ellenében a  Megrendelő/Jelentkező rendelkezésére állnak, amelyeket a Megrendelő/Jelentkező kizárólag saját személyes fejlődése céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

Adatkezelési szabályok:

Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma (NAIH): regisztráció folyamatban

Az Adatvédelmi Nyilatkozat elérhető weboldalainkon.

 

III. SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK, ÁRAK, DÍJFIZETÉS

A weboldalon elérhető szolgáltatások köre hanganyagokat és egyéb kiadványokat, valamint programokat tartalmaz. Minden programra, hanganyagra és egyéb kiadványra csak a program, hanganyag és egyéb kiadvány leírásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – programonként, hanganyagonként és egyéb kiadványonként eltérhetnek egymástól.

 

  1. Hanganyagok és egyéb kiadványok megrendelése

A Megrendelés weblapon történő leadásával felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.  

A szolgáltatás Szolgáltató részéről a hangfájl, vagy egyéb kiadvány weblapon előre definiált módon való átadása, az ellenszolgáltatás pedig Megrendelő részéről a weboldalon feltüntetett ellenérték, díj megfizetése.

1.1 A Látogatóknak lehetősége van hanganyagok és egyéb kiadványok megrendelésére a weboldalon keresztül. Ezen hanganyagokat és egyéb kiadványokat Szolgáltató elektronikus úton (e-mail üzenetben megküldött letöltési link), digitális formában juttatja el a Látogatóhoz. Ettől eltérő átadás esetén Szolgáltató a kiadvány weblapon szereplő leírásában, és a megrendelés visszaigazolása során tájékoztatja az átadás módjáról Megrendelőt.

1.2 A megrendelhető hanganyagok és egyéb kiadványok a weboldalon listából választhatóak ki. A hanganyag vagy egyéb kiadvány nevére kattintva megjelenik annak részletes leírása (címe, tartalma, ellenértéke, az ÁSZF-től eltérő átadási mód ismertetése). A hanganyagokat és egyéb kiadványokat felsoroló listában megjelenő az adott Kiadványnál megjelenő Megrendelem gombra, vagy az adott hanganyag illetve egyéb kiadvány részletes leírását tartalmazó oldal alján lévő Megrendelem gombra kattintva bejön a Megrendelő felület, ahol megjelenik a kiválasztott hanganyag vagy egyéb kiadvány neve, ellenértéke. Megrendelő itt adhatja meg a megrendelése teljesítéséhez szükséges személyes adatait. Amennyiben valamelyik kötelező mezőt nem tölti ki a Megrendelő, akkor erre vonatkozóan tájékoztatás jelenik meg az adott mező mellett. Az oldal csak akkor fogadja el a Megrendelést, ha valamennyi kötelező mező kitöltésre került. A megrendelő felületen Megrendelőnek arra is lehetősége van, hogy Szolgáltató hírlevelét igényelje, vagyis arra feliratkozzon, ha az erre vonatkozó mezőt bejelölve hagyja. A Megrendelés elküldésével Megrendelő elfogadja jelen ÁSZF-et. Az elküldést követően Megrendelő egy automatikus visszaigazoló e-mail üzenetet kap megrendeléséről az általa megrendeléskor megadott e-mail címre, amely visszaigazoló üzenet tartalmazza a megrendelt hanganyag vagy egyéb kiadvány címét, ellenértékét, és a fizetésre, a megrendelt hanganyag, kiadvány átadására vonatkozó információkat. A megrendelés csak abban az esetben kerül teljesítésre, ha a megrendelt hanganyag vagy egyéb kiadvány ellenértéke 8 naptári napon belül megérkezik a Szolgáltató által a megrendelés visszaigazolásában megadott számlaszámra. Ennek hiányában a megrendelést ezen időpont után Szolgáltató semmisnek tekinti. A megrendelést Szolgáltató az ellenérték megadott számlaszámra történő beérkezését (banki kivonat alapján) követő 2 munkanapon belül teljesíti. Ez alól kivételt képezhet Szolgáltató szabadságolási időszaka, de ez esetben a megrendeléskor kapott visszaigazoló mail-ben Megrendelő tájékoztatást kap a szabadságolási időszakról, és az átadás várható időpontjáról.

A megrendelés során Látogató által megadott személyes adatokat Szolgáltató a honlapon közzétett Adatkezelési szabályzatnak, valamint a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 

  1. Ingyenes kiadványok letöltése:

Szolgáltató weboldalán az Ajándékaim menüben ingyenesen letölthető anyagok kerülnek elhelyezésre, amelyekhez Látogató regisztrációt követően férhet hozzá. A regisztráció egyúttal Hírlevél feliratkozást is von maga után, így a regisztrációval együtt Látogató hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató Hírleveleket küldjön neki. A Hírlevélről Látogató bármikor ingyenesen leiratkozhat a kapott Hírlevél alján lévő linken, de a Hírlevélről való leiratkozás automatikusan magával vonja Látogató ingyenes anyagok letöltésére vonatkozó jogosultságának visszavonását is, vagyis a regisztrációja is törlődik a Hírlevél leiratkozással együtt.

 

  1. Programokra jelentkezés eljárási szabályai:

A Jelentkezés weblapon történő leadásával felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.  

Programok esetén a szolgáltatás Szolgáltató részéről az adott program meghirdetett formában történő megtartása, az ellenszolgáltatás Jelentkező részéről a program weboldalon feltüntetett részvételi díjának megfizetése.

3.1 Jelentkezés

A weboldalon a Programok menüben lista formában jelennek meg az elérhető programok, illetve a Főoldal alján elhelyezett Eseménynaptáron keresztül is megtekinthetőek egy adott naptári nap programjai. Itt a Látogató megtalálja a meghirdetett programokat, azok időpontját, a Bővebben gombra kattintva pedig azok részletes ismertetőjét, amely a program adatain és tartalmán túl, az adott programra vonatkozó részvételi feltételeket is tartalmazza.  A listában az adott program nevére, vagy a Bővebben gombra, illetve az Eseménynaptárban az adott napra kattintva előhívhatók az esemény részletei (időpont, helyszín, részletes leírás, részvételi díj, részvételi feltételek). A listában, illetve a részletes leírás oldalán a Jelentkezem gombra kattintva megjelenik a jelentkezési felület. A jelentkezési felületen megjelennek a kiválasztott program adatai, a jelentkezési felület kitöltésével és a „Jelentkezem” gombra való kattintással jelentkezhet a Látogató az általa kiválasztott programra. A jelentkezés csak abban az esetben küldhető el a Jelentkezem gomb megnyomásával, ha valamennyi kötelező mező kitöltésre került, ellenkező esetben az oldal tájékoztatja Látogatót, hogy mely mezők kitöltése szükséges még a Jelentkezés elküldéséhez. A jelentkezés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSZF-et. A jelentkezést követően Jelentkező egy automatikus e-mail üzenetet kap az általa a jelentkezéskor megadott e-mail címre a jelentkezés visszaigazolásáról, és a program részleteiről (cím, időpont, helyszín, fizetendő részvételi díj, részvétel feltételei). A megküldött visszaigazolás csak a jelentkezés Szolgáltató általi fogadását igazolja, a program megtartását tekintve mindaddig nem jár jogi kötőerővel Szolgáltatóra nézve, amíg Jelentkező a részvételi díjat nem fizette meg.

Szolgáltató csak a Weboldalán leadott jelentkezéseket tekinti jelentkezésnek, a közösségi oldalán jelzett részvételi szándék nem minősül jelentkezésnek.

A jelentkezés során Látogató által megadott személyes adatokat Szolgáltató a honlapon közzétett Adatkezelési szabályzatnak, valamint a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

3.2 Jelentkezés Szolgáltató általi visszautasítása

Szolgáltató a programon való részvételre a bérelt terem, helyiség biztonságos befogadó kapacitását figyelembe véve tudja csak a részvételt a jelentkezők számára biztosítani. Ha a jelentkezők száma meghaladja a bérelt terem, helyiség biztonságos részvételt biztosító kapacitását, és/vagy a program zavartalan megtartását valamint a program céljának megvalósulását szolgáló, Szolgáltató által meghatározott rendelkezésre álló helyek számát, akkor Szolgáltató jogosult visszautasítani a szabad helyek számán túli jelentkezéseket. Szolgáltató jelentkezéseket a program napja előtti napon éjfélig fogad, az ezt követően leadott jelentkezések esetében nem köteles a részvételt biztosítani, és jogosult indoklás nélkül visszautasítani a jelentkezést (erre elsősorban technikai okokból – pl. teltház – kerülhet sor). Ha a program időpontja előtt betelik a maximális részvételi létszám, akkor Szolgáltató erről a Program leírásában tájékoztatást ad a weblapon. Az ennek ellenére esetlegesen ezen időpont után leadott jelentkezéseket Szolgáltatónak szintén jogában áll visszautasítani.

3.3 Jelentkezés külső szervezésű programokra

Szolgáltató olyan programokat is megjelentethet oldalán, amelyekhez nincs jelentkezési felület, mert esetleg a programot más szervezi, vagy mert Szolgáltató nem látja szükségesnek a jelentkezési folyamatot az adott program vonatkozásában. Ez esetben, ha azért nincs jelentkezési felület, mert a programot más szervezi, és a jelentkezést ott kell leadni, akkor Szolgáltató tájékoztatja erről Látogatót a program részletes leírásában. Ilyen program esetén a jelentkezés alapján a hely biztosításának felelőssége a megjelölt szervezőé, illetve Látogatónak a helye biztosításához az adott szervező előírásai szerint kell jelentkezését leadnia.

3.4 Jelentkezők helyének biztosítása, jelentkezés lemondás feltételei

Jelentkezéses programok esetén Szolgáltató a program sajátosságait figyelembe véve háromféle módon jár el (az eljárás módja a Program leírásában a weblapon minden esetben közlésre kerül, a jelentkezést visszaigazoló automatikus e-mail üzenetben pedig minden részvétellel kapcsolatos tudnivaló megadásra kerül):

  1. Egyes programok (főként előadások) esetében a jelentkezési folyamat elsősorban az érdeklődés felmérését, és a szabad helyek számának nyomon követését szolgálja. Annak ellenére, hogy a részvételi díjat ilyen esetben csak a program napján és helyszínén a program megkezdése előtt kell jelentkezőnek megfizetnie, a leadott jelentkezést Szolgáltató lefoglalt helynek tekinti, hogy a bérelt terem biztonságos befogadó képességét, valamint az előadás zavartalan lebonyolítását biztosítani tudja a résztvevők számára. Ebből adódóan Jelentkező köteles a jelentkezését visszamondani abban az esetben, ha tudomására jut, hogy a programon mégsem tud részt venni. Lemondását legkorábban akkor kell megtennie, amikor ez a tény a tudomására jut, de legkésőbb a program előtti napon éjfélig. Ennek módja: a jelentkezéskor megkapott automatikus visszaigazoló üzenet tárgy mezejébe a már benne lévő szöveg (Jelentkezés azonosító, Program neve, Program időpontja) után beírja, hogy LEMONDÁS, és visszaküldi az üzenetet Szolgáltató info@tubolybeatrix.com e-mail címére. Jelentkezőnek a lemondás okát nem kell indokolni. Amennyiben Jelentkező részt vesz a programon, a részvételi díjat a leadott jelentkezés alapján az előadás helyszínén, a program megkezdése előtt kell Szolgáltató részére megfizetnie. A regisztráció zavartalan lebonyolítása érdekében Szolgáltató kéri, hogy Jelentkező legkésőbb a program megkezdése előtt 15 perccel érkezzen meg a program helyszínére. A kifizetett részvételi díjról Szolgáltató a helyszínen Nyugtát állít ki, de lehetőség van számla igénylésre is, ez utóbbi esetében célszerű már jelentkezéskor megadni a számlázási adatokat, hogy Szolgáltató a számlát a program napján, a program megkezdése előtt már ki tudja állítani, és a programon csak át kelljen adni.

 

  1. Egyes programok esetén (főleg kis létszámú csoportos foglalkozások) Szolgáltató fenntarthatja magának a jogot (pl. a programhoz szükséges, résztvevőknek biztosított kellékek beszerzése, az előre fizetendő terem bérleti díj, stb. miatt), hogy Jelentkező számára a helyet a Jelentkező általi előleg fizetés fejében biztosítja csak. Az előleg összegét Szolgáltató programonként határozza meg, és az előleg pontos összegéről a program leírásában minden esetben tájékoztatást ad. Jelentkező számára a hely ilyen esetben csak akkor biztosított, ha az előleget a jelentkezést visszaigazoló e-mailben megadott számlaszámra a program tájékoztatójában megadott jelentkezési határidőig megfizette. Ez esetben jelentkezéskor Jelentkezőnek mindenképpen meg kell adnia számlázási nevét és címét, mert Szolgáltatónak a megfizetett előlegről számlát kell kiállítania. A program napján és helyszínén Jelentkezőnek már csak a megfizetett előleg és a program teljes részvételi díja közötti különbséget kell megfizetnie Szolgáltatónak. Az előlegről és a különbözetként megfizetett összegről Szolgáltató előleg és végszámlát állít ki, amelyeket a program napján személyesen ad át Jelentkezőnek.

A megfizetett előleg Jelentkező általi lemondás esetén az alábbiak szerint kerül kezelésre:

A lemondás feltételeiről Szolgáltató az adott program leírásában tájékoztatja  Jelentkezőt. Amennyiben a lemondás írásban (e-mail küldése Szolgáltató info@tubolybeatrix.com címére) megtörténik Szolgáltató felé a jelentkezéskor automatikusan megküldött részletes tájékoztatóban megadott határidőig, akkor Szolgáltató a kapott előleget visszautalja a lemondásban megadott számlaszámra. (Mivel Szolgáltató termenként eltérő lemondási feltételekkel bérelhet csak termet, így Szolgáltató a Jelentkező felé a lemondási határidőt és feltételeket a programhoz lefoglalt terem ingyenes visszamondási határidejének figyelembe vételével programonként határozza meg.) A visszautalásról Szolgáltató Előleg visszautalás számlát állít ki. A lemondás okát Jelentkezőnek nem kell indokolnia. A lemondási határidő után beérkezett lemondások esetében a megfizetett előleg nem jár vissza.

Amennyiben a programot Szolgáltató mondja vissza, akkor a megfizetett előleg az alábbiak szerint kerül kezelésre:

Ilyen esetben a teljes megfizetett előleg visszajár Jelentkezőnek. A program visszamondásának okát Szolgáltató nem köteles indokolni. Ha Szolgáltató csak a program időpontját módosítja (pl. nem jött össze a program jellegéhez minimálisan szükséges létszám), és Jelentkező a módosított időpontra is fenntartja jelentkezését, akkor az előleg Szolgáltatónál marad, és beszámításra kerül az új időpontban megtartott program részvételi díjának elszámolásakor. Ez esetben a módosított időpontra fenntartott jelentkezést Jelentkezőnek írásban meg kell erősítenie Szolgáltató felé az info@tubolybeatrix.com e-mail címre küldött üzenettel.

  1. Egyes programok esetén Szolgáltató fenntarthatja magának a jogot (pl. a programhoz szükséges, résztvevőknek biztosított kellékek beszerzése, az előre fizetendő terem bérleti díj, stb. miatt), hogy Jelentkező számára a helyet csak a teljes részvételi díj előzetes megfizetésével biztosítja, amelyet résztvevőnek átutalással kell rendeznie. A részvételi díjnak ez esetben a program leírásban megadott jelentkezési határidőig meg kell érkeznie a jelentkezést visszaigazoló e-mail-ben megadott számlaszámra. Ez esetben a számviteli szabályok értelmében Jelentkezőnek a jelentkezéskor mindenképpen meg kell adnia számlázási nevét és címét, hogy Szolgáltató a beérkezett utalásról számlát tudjon kiállítani, melyet a program kezdetekor személyesen ad át Jelentkezőnek.

A megfizetett teljes részvételi díj Jelentkező általi lemondás esetén az alábbiak szerint kerül kezelésre:

A lemondás feltételeiről Szolgáltató az adott program leírásában tájékoztatja a Jelentkezőt. Amennyiben a lemondás írásban (e-mailben) megtörténik Szolgáltató felé a jelentkezéskor automatikusan megküldött részletes tájékoztatóban megadott időpontig, akkor Szolgáltató a kapott teljes részvételi díjat visszautalja a lemondásban megadott számlaszámra. (Mivel Szolgáltató termenként eltérő lemondási feltételekkel bérelhet csak termet, így Szolgáltató a Jelentkező felé a lemondási határidőt és feltételeket a programhoz lefoglalt terem ingyenes visszamondási határidejének figyelembe vételével programonként határozza meg.) A visszautalásról Szolgáltató a teljes részvételi díjra vonatkozóan visszautalás számlát állít ki. A lemondás okát Jelentkezőnek nem kell indokolnia. A lemondási határidő után beérkezett lemondások esetében a megfizetett részvételi díj nem jár vissza, de írásos megegyezés alapján (info@tubolybeatrix.com e-mail címre küldött kérvénnyel) felhasználható egy másik programon való részvételre. A részvételi díj más időpontban megtartott programra ilyen módon való felhasználására csak egyszer van Jelentkezőnek lehetősége, ha azt a Jelentkezést is visszamondja, akkor a teljes megfizetett részvételi díj elveszik Jelentkező számára.

Amennyiben a programot Szolgáltató mondja vissza, akkor a megfizetett részvételi díj az alábbiak szerint kerül kezelésre:

Ilyen esetben a teljes megfizetett részvételi díj visszajár Jelentkezőnek. A program visszamondásának okát Szolgáltató nem köteles indokolni. Ha Szolgáltató csak a program időpontját módosítja (pl. nem jött össze a program jellegéhez minimálisan szükséges létszám), és Jelentkező a módosított időpontra is fenntartja jelentkezését, akkor a megfizetett teljes részvételi díj Szolgáltatónál marad, és Jelentkező által felhasználásra kerül az új időpontban megtartott program részvételi díjának elszámolásakor. Ez esetben a módosított időpontra fenntartott jelentkezést Jelentkezőnek írásban meg kell erősítenie Szolgáltató felé az info@tubolybeatrix.com e-mail címre küldött üzenettel.

 

Abban az esetben, ha Szolgáltató a programokra jelentkezést csak az érdeklődés felmérése céljából tartja fenn, a jelentkezés nem köti Szolgáltatót a program megtartása, tartalma, lefolyása kapcsán, és kizárja felelősségét a program esetleges elmaradása esetén a Felhasználónak, vagy harmadik személynek okozott károk, vagy elmaradt haszon kapcsán.

Szolgáltató fenntartja a jogot a programok időpontjának áthelyezésére, vagy a program törlésére, amennyiben a jelentkezési határidő napján a jelentkezők száma nem haladja meg a Szolgáltató által a program jellegéhez igazodóan megfelelőnek ítélt létszámot. Ha a program törlésre kerül, vagy a módosított időpont nem felel meg Jelentkezőnek, és a programra való jelentkezés előleg fizetéssel, vagy a teljes részvételi díj előre történő megfizetésével járt együtt, Szolgáltató az átvett összeget visszautalja Jelentkezőnek.

Szolgáltató célja a programok eredetileg meghirdetett formában való megtartása, de szükség esetén Szolgáltató jogosult a meghirdetett programok témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett programok törlésének lehetőségét is. Bármilyen módosulás esetén Szolgáltató erről a honlapon az adott program leírásában, illetve a Főoldalon a Híreim blokkban értesíti Látogatóit, valamint a programra bejelentkezettek részére értesítő e-mailt küld, így Szolgáltató kizárja a felelősséget a programok változásából a Látogatónak, vagy harmadik személynek okozott károk, vagy elmaradt haszon kapcsán.

A programokon résztvevők által hang- és képfelvétel készítése tilos, a programok és az ott esetlegesen átadott, értékesített kiadványok szerzői és szomszédos jogai Szolgáltatót illetik.

Jelentkezőnek lehetősége van kiválasztani és kérni, hogy a jelentkezéssel egy időben feliratkozzon a Szolgáltató hírlevelére.

 

IV. Szolgáltatási jogviszony

A Szolgáltató és Látogató között a jogviszony a megrendelés, jelentkezés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (automatikus e-mail üzenet), amely tartalmazza a megrendelt hanganyaggal, vagy egyéb kiadvánnyal, illetve az adott programmal kapcsolatos információkat, és fizetési adatokat, átvételi és résztvételi feltételeket. A hanganyag és egyéb kiadvány kifizetést követően elektronikus úton (e-mail üzenetben  megküldött letöltési link) digitális formában kerül eljuttatásra az e-mailben meghatározott határidőn belül a Látogatóhoz. Esetlegesen ettől eltérő eljuttatási mód esetén Szolgáltató a kiadvány weblapon megjelentetett ismertetőjében, valamint a megrendelést visszaigazoló e-mail üzenetben tájékoztatja Megrendelőt az átadás módjáról.

Szolgáltató Kiadványaival kapcsolatban számlaadási kötelezettségét  elektronikus úton előállított papír alapú számlával teljesíti (Szamlazz.hu oldal számítógépes számla kitöltő programján keresztül kiállított számla, mely számlázási módot Szolgáltató a NAV-nál regisztrálta), és amelyet a megrendelésben megadott e-mail címre küld meg. Amennyiben Megrendelőnek számviteli elszámolásra alkalmas számlára van szüksége, akkor ezt az elektronikus úton előállított papír alapú számla megküldésekor kapott e-mail üzenetre válaszolva tudja jelezni Szolgáltató felé. Ez esetben Szolgáltató papír alapú számlát állít ki, és postázza Megrendelő számlázási címére. Programon való részvétel esetén akár a Jelentkező igényel számlát, akár a pénzügyi elszámolás módja vonja maga után a számlakiállítás szükségességét, Szolgáltató minden esetben papír alapú számlát állít ki, amelyet a Program napján és helyszínén személyesen ad át Jelentkezőnek.

A kiállított számlák megfelelő megőrzéséről és tárolásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.

A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
felek közös megegyezésével;
felmondással;

A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

 

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a jelen weboldalon történő közzétételkor lép hatályba.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

 

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

Az Ügyfél jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor, megrendeléskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt elírást, változást annak észlelésekor, kiderülésekor, de legkésőbb a program előtti napon, illetve a megrendelés teljesítését megelőzően írásban köteles jelezni a Szolgáltató felé az info@tubolybeatrix.com e-mail címen (a tárgy mezőben hivatkozással a jelentkezés, megrendelés azonosítószámára), mert az ügyfél által hibásan megadott adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

Látogató lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért pert indít a Szolgáltatóval szemben, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne, bármilyen jogcímen vele szemben követelést támasztana.

Látogató lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a termékek használata során a Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

Résztvevő a programokon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja, továbbá köteles kerülni a zaklató, közízlést és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokat. Ennek megsértése esetén Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali és rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására. Ilyen esetben a már kifizetett részvételi díj bármilyen formában történő visszatérítése nem lehetséges.

 

V. Szerzői jogok

A hanganyagok, a honlapról ingyenesen letölthető anyagok, a programokon átadott anyagok, valamint a weboldalon fellelhető információk teljes köre Szolgáltató, és az adatvédelmi szabályokban meghatározott harmadik személyek tulajdonjogát képezik, és azt szerzői jogok védik. Ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben Szolgáltató kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

A weboldal, valamint Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése csak Szolgáltató engedélyével lehetséges.

Minden, a weblapon szereplő anyag, írás, kép, alkotás, védjegy, logo, márkajelzés Szolgáltató személyes tulajdona vagy szerződött joga. A weboldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldal tartalmának bármely része kizárólag Szolgáltató írásos engedélyével és beleegyezésével használható. Az anyagok másolása, üzleti célra felhasználása, átruházása, feldolgozása, tartalmának módosítása szigorúan tilos.

Látogató továbbá tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy a programokon a Szolgáltató megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szolgáltató szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Látogató semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. Látogató megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.

 

VI. Záró rendelkezések

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely Látogató, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.