ADATVÉDELMI- ÉS SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

 

 1. BEVEZETÉS

Tuboly Beatrix e.v. (EV-766604) (a továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A weblapra történő belépéssel Ön elismeri, hogy a jelen irányelvekben foglalt rendelkezéseket megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, Ön a továbbiakban a weblap “Felhasználója”.

Jelen adatkezelési tájékoztató a https://www.tubolybeatrix.com valamint http://www.tubolybeatrix.hu weboldalak (továbbiak: Weboldal) adatkezelését és felhasználását szabályozza, valamint a lenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató módosításai a jelen webcímen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött a jogszabályi hivatkozás feltüntetésre kerül.

Ezen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya 2017. március 22-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

 

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 •  2011. évi CXII. törvény – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);

 • 2003. évi C. törvény – Az elektronikus hírközlésről (Ehtv);

 • 2008. évi XLVII. törvény – A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

 • 2000. évi C törvény – A számvitelről (Számviteli tv.);

 • 2000. évi C törvény – A számvitelről (Számviteli tv.);

 

 Szolgáltató, mint adatkezelő adatai:

A szolgáltató neve: Tuboly Beatrix egyéni vállalkozó

Cégjegyzékszáma: EV-766604

Adószáma: 64740072-1-43

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@tubolybeatrix.com

Telefonszáma: +36 (20) 408 5177

A szolgáltató székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 19/C. III./14.

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-116928/2017.

 

2. DEFINÍCIÓK (Infotv. 3.§: Fogalommeghatározás)

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Infotv. 5-6.§ Az adatkezelés jogalapja

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Infotv. 4. § (1)-(2) bek.: Az adatkezelés célhoz kötöttsége

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Infotv. 4. § (3)-(4) bek.: Az adatkezelés egyéb elvei

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatközlők által megadott adatokat a Szolgáltató a felhasználók által megkezdett/megrendelt folyamatok lezárultáig, és azt követően határozatlan ideig tárolja. A felhasználó, adatainak megadásával és elküldésével egyidejűleg tudomásul veszi, beleegyezik és hozzájárul, hogy a Szolgáltató értesítéseket és marketing célú megkereséseket is kezdeményezzen felé. A szolgáltató a marketing célú e-mail üzenetekben elhelyez egy leiratkozási lehetőséget, így a felhasználónak lehetősége nyílik az ilyen típusú levélértesítésekről a későbbiekben leiratkozni. Az adattulajdonos a leiratkozást egyénileg is kérelmezheti írásos formában az info@tubolybeatrix.com email címen.

A szolgáltató a hozzá beérkező adatokat egyes esetekben saját elbírálás alapján törli. Az adattulajdonos, adatainak részleges, vagy teljes töröltetését írásos kérelmezés alapján bármikor kezdeményezheti az info@tubolybeatrix.com email címen. Amennyiben a töröltetés egy még lezáratlan szolgáltatási folyamat közben érkezik a szolgáltatóhoz, akkor a szolgáltató felelősségre nem vonható a korábban megrendelt igény esetleges bármely szintű sérülése, vagy nem teljesülése esetén.

 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

 

 4. HANGANYAGOK ÉS EGYÉB KIADVÁNYOK MEGRENDELÉSE

A hanganyagok, és egyéb kiadványok megrendelése kapcsán kialakított alapelveink, összhangban az Eker tv. 13/A. §-ával:

1.  Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, vonatkozó adatokat.

2. Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

3.  Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

4.  Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Szolgáltató címén,
 • e-mail útján az info@tubolybeatrix.com e-mail címen.

5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően a Számviteli tv-ben foglalt rendelkezésekkel összhangban. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

6. Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

Az adatkezelés célja:  megrendelések nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás. A megrendelőnek a megrendelés elküldését követően automatikusan küldött elektronikus válaszlevélben a megrendelések visszaigazolása, és a megrendelések teljesítésének pénzügyi feltételeiről, valamint a megrendelt kiadványok átadásának módjáról szóló tájékoztatás nyújtása a megrendelőknek. Ezen felül hírlevél igénylés bekérése a Felhasználó általi hírlevél igény bejelöléssel, azzal a céllal, hogy a Felhasználót hírlevél formájában Szolgáltató az alábbi céllal értesíthesse:

 • marketing tartalmú megkeresések,
 • tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, programokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: automatikusan generált megrendelés azonosító, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím,  számla név, számla cím, a felhasználó számítógépének IP címe, az egyes megrendelések adatai (dátum, időpont, megrendelt hanganyag, egyéb kiadvány címe és ára),  a Hírlevél formában történő megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:   

 • A megrendelésekhez kapcsolódó számviteli bizonylatok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezen az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 • Hírlevél küldéshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz leiratkozásig.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő (Szolgáltató) és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adattovábbítás jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve a Reklámtv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

 5. HÍRLEVÉL ÉS KÖZVETLEN MARKETING TEVÉKENYSÉG

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a (a továbbiakban: Reklámtv.) értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. A hírlevélre feliratkozás nem kötelező.

2. Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevelekkel nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a hírlevelekről bármikor leiratkozhat az üzenetben lévő leiratkozás linkre kattintva.A Hírlevelekre való feliratkozást Felhasználó saját döntése alapján a weboldalon több helyen is kezdeményezheti:

 • A Főoldalon a Hírlevél Feliratkozás felületen.

 • Programokra jelentkezés esetén az erre szolgáló Jelentkező form kitöltése során a „Feliratkozom a hírlevélre” választási lehetőség bejelölésével.

 • Kiadványok megrendelése esetén az erre szolgáló Megrendelő form kitöltése során a „Feliratkozom a hírlevélre” választási lehetőség bejelölésével.

 • Az Ajándékaim menü védett tartalmainak igénybevétele során. Ebben a menüben olyan ingyenesen letölthető anyagok kerülnek elhelyezésre, amelyekhez Felhasználó csak Hírlevélre való feliratkozással együtt járó regisztrációval férhet hozzá. Ha Felhasználó leiratkozik a Hírlevélről, akkor onnantól fogva az Ajándékaim menüben elhelyezett ingyenes tartalmakhoz sem fér hozzá, azokat sem fogja tudni a leiratkozást követően letölteni, mivel a Hírlevél leiratkozással együtt a regisztrációja is törlésre kerül. Leiratkozást követően bármikor lehetőség van újbóli regisztrációra az Ajándékaim menüben, ha a Felhasználó így dönt, de onnantól fogva ismét kapja a Szolgáltató Hírleveleit is.

Az Infotv. 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődő Felhasználók részére, amelynek célja tájékoztatás az aktuális programokról, információkról, ajánlatokról.

Az érintettek köre: hírlevélre bármilyen csatornán keresztül feliratkozó valamennyi Felhasználó.

Az adatkezelés jogalapja:  az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a Grt. 6. § (5) bekezdése:

Szolgáltató – a hozzájárulásban meghatározott körben – a feliratkozott Felhasználók személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a hírlevél címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át.

A kezelt adatok köre: , vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe, hírlevél célú megkereséshez adott hozzájárulás a fent felsorolt módokon és csatornákon keresztül. Az Ajándékaim menübe való regisztráció esetén a fentieken túl a Felhasználó által regisztrációkor megadott jelszó is tárolásra kerül. A jelszó későbbi felhasználásra biztonságos módon való feljegyzése Felhasználó felelősségi köre, a jelszó illetéktelen személy általi használatáért Szolgáltató nem felel. Ha a jelszót Felhasználó elfelejti, akkor az Ajándékaim menü Bejelentkezési felületén a korábban beregisztrált e-mail cím megadásával lehetőség van jelszó emlékeztetőt kérni, amelyet Felhasználó automatikus válasz elektronikus levélben kap meg.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő (Szolgáltató) és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz leiratkozásig.

 

6. PROGRAMOKRA JELENTKEZÉS

Az adatkezelés célja: a jelentkezők, résztvevők felmérése, nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a jelentkezés biztosítása, a számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás a jelentkezőkkel, jelentkezés elküldését követően a jelentkezés automatikus elektronikus levélben való visszaigazolása, valamint a jelentkezések lemondásával kapcsolatos információk nyújtása a jelentkezőnek. Ezen felül hírlevél igénylés bekérése a Felhasználó általi hírlevél igény bejelöléssel, azzal a céllal, hogy a Felhasználót hírlevél formájában Szolgáltató az alábbi céllal értesíthesse:

 • marketing tartalmú megkeresések,
 • tájékoztatás aktuális információkról, ajánlatokról, programokról.

Az adatkezelés jogalapja:   a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) 13/A. § (3) bekezdése, a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése szerint.

A kezelt adatok köre: , automatikusan generált jelentkezés azonosító, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számla név, számlacím, a felhasználó számítógépének IP címe, a jelentkezés adatai (jelentkezés dátuma és időpontja, a választott program címe, időpontja, helyszíne, részvételi díja), Hírlevél formában történő megkereséshez adott hozzájárulás. Az érintettek köre: a weboldalon a programokra jelentkező valamennyi Felhasználó.

Az adatok törlésének határideje:

 • Számviteli bizonylatok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezen az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 • Hírlevél küldéshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz leiratkozásig.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő (Szolgáltató) és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Nyilvánosságra hozatal:  Látogató tudomásul veszi, hogy programokra való jelentkezése a honlapon megjelentetett Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jár együtt, amelynek elfogadása magába foglalja azt is, hogy Látogató elfogadja: a programokon a Szolgáltató megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szolgáltató szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Látogató semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. Látogató megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.

Tuboly Beatrix e.v., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Szolgáltató a programra jelentkezést kizárólag az érdeklődés felmérése céljából tartja fenn, a jelentkezés nem köti Szolgáltatót a program megtartása, tartalma, lefolyása kapcsán és kizárja felelősségét a program esetleges elmaradása esetén a Felhasználónak, vagy harmadik személynek okozott károk, vagy elmaradt haszon kapcsán.

Tilos a  programokon a résztvevők által hang- és képfelvétel készítése, az esetlegesen kapott kiadványok sokszorosítása, terjesztése. A programok, és a programokon átadott kiadványok szerzői és szomszédos jogai Szolgáltatót illetik.

A weboldal látogatottsági adatait Szolgáltató a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/ privacy/ads/

 

 7. AZ ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

 

 8.EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

9. ADATTOVÁBBÍTÁSI ALAPELVEK

Az Infotv.  20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: a weboldalon megadandó, kezelt valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi Felhasználó.

Az adatkezelés célja: a weboldal működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Felhasználó kéréséig, vagy a számviteli előírások által megadott határidőig tart.

 

10. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

1. Domain és Tárhely szolgáltató:

Global Systems Informatika Kft.

1119 Budapest, Etele út 57. B. épület; 1/127.

E-mail: info@globalsystems.hu

 

2. Hírlevél küldés, és megrendelések, jelentkezések automatikus elektronikus leveleinek kezelése (Silihost Autoresponder)

Silihost Kft.

2800 Tatabánya, Boróka utca 7.

E-mail: info@silihost.hu

 

3. Elektronikus úton előállított számlák kiállítása (www.szamlazz.hu)

KBOSS.hu Kft.

2000 Szentendre, Táltos u. 22/b

E-mail: info@szamlazz.hu

Az adattovábbítás célja: a honlap üzemeltetése, a tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások informatikai és számviteli hátterének biztosítása, a Felhasználók kiszolgálása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Szolgáltató és munkatársai, valamint a fenti cégek szolgáltatási folyamatban érintett munkatársai.

Szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad jelen dokumentumban tájékoztatást.

 

11. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Az Infotv. 20. § (1) bekezdése alapján a weboldal cookie adatkezelése körében a következők kerülnek meghatározásra:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: dátumok, időpontok
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Felhasználó
4. Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő (Szolgáltató) és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8. Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Amennyiben egy látogató rálép a weboldalra, az oldal alján figyelmeztető üzenet jelenik meg, amely jelzi, hogy a weboldal a felhasználói élmények optimalizálása érdekében ún. sütiket (cookie-k) használ, és ez a felugró szöveg lehetőséget ad a tájékoztatás elfogadására, illetve a sütik (cookie-k) weboldal általi használatáról szóló tájékoztató elolvasására. Amennyiben a felhasználó nem akarja, hogy a weboldal sütit (cookie-t) helyezzen el a böngészőjében, akkor lehetősége van azt a saját böngészőjében törölni, illetve tiltani. Ez a lehetőség általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt lehetséges. 

 

12. ADATBIZTONSÁGI ALAPELVEK

1. Az adatkezelő (Szolgáltató) köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő (Szolgáltató), illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

a.) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b.) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e.) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f.) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

6. Az adatkezelőnek (Szolgáltatónak) és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Szolgáltató a fenti szabályok betartásával jár el a weblap üzemeltetése során.

Szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

 13. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

2. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

3. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

14.SZERZŐI JOG ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

A weblap tartalmát és műszaki struktúráját Szolgáltató folyamatosan frissíti és fejleszti. A weblap műszaki vagy tartalmi hibáiért, azzal a Felhasználónak, vagy harmadik személynek okozott kárért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét kizárja. Nem vállal felelősséget továbbá a weblap és annak használatából eredő közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy egyéb veszteségért, káreseményért, üzleti vagy egyéb kárért.

A weboldalon külső weblapokra irányító linkek kerülhetnek elhelyezésre. A linkeken elért weblapok adataiért, adatvédelmi magatartásáért és tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Minden, a weblapon szereplő anyag, program, írás, kép, alkotás, védjegy, logo, márkajelzés Szolgáltató személyes tulajdona vagy szerződött joga. A weboldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldal tartalmának bármely része kizárólag Szolgáltató írásos engedélyével és beleegyezésével használható. Az anyagok másolása, üzleti célra felhasználása, átruházása, feldolgozása, tartalmának módosítása szigorúan tilos.

 

15. SZELLEMI TULAJDON

Az alábbi tartalmak a lent felsoroltak szellemi tulajdonai, melyek felhasználása a weboldalon jogszerűen történik:

 1. Banner kép:
 • Forrás: Shutterstock (az oldal szabályainak megfelelően megvásárolt kép) – www.shutterstock.com
 • Copyright: Olga Drozdova
 1. Mandalák az oldalon (Gondolat-Cseppek, Ajándékaim, Média menü)
 • Forrás: Freepik (ingyenesen felhasználható vektor képek) – www.freepik.com
 • Alkotó: visnezh
 1. Az egyes aloldalakon háttér vízjelként felhasznált mandala
 • Forrás: Freepik (ingyenesen felhasználható vektor kép) – www.freepik.com
 • Alkotó: visnezh